Avond 3 Kromme Rijnstreek

De derde avond van de Tour de Boer vond plaats in Langbroek. Zo’n zestig aanwezigen verzamelden zich in het Dorpshuis. De avond werd geopend, waarna de vier sprekers om de beurt hun verhaal en ervaringen deelden. Daarna volgde een forumdiscussie, waarin de sprekers de vragen en zorgen uit de zaal beantwoordden.

De eerste spreker van de avond was Jeroen van Wijk. Hij is voorzitter van het Stikstofcollectief Landbouw Utrecht. Jeroen begon zijn bijdrage met de opmerking dat hij blij is dat de Tour de Boer breder is opgezet dan alleen het onderwerp stikstof. Hij wordt er weleens moe van dat het steeds maar gaat over stikstof, terwijl er zo breed vraagstukken aan de orde zijn in de landbouw. Hij gaf verder een inkijkje in zijn contacten met de provincie. Dat speelt niet alleen in de stikstofdiscussie, maar ook in vraagstukken zoals het toevoegen van natuur en recreatie.

Vervolgens deelde Wouter van den Berg zijn verhaal met de aanwezigen. Wouter is SGP-wethouder in de gemeente Houten. Hij reflecteerde vooral op het maatschappelijke gevoel rondom de landbouw en deelde zijn verbazing over de enorm negatieve framing van de landbouw. Wouter ziet het als zijn missie om de agrarische sector te laten zien dat er waardering is voor de rol van de agrarische sector in de voedselvoorziening en de leefbaarheid van het platteland.

De derde spreker was Roelof Bisschop. Roelof is Tweede Kamerlid voor de SGP. Hij gaf een korte weergave van de huidige situatie en hoe die tot stand is gekomen. Volgens Bisschop zijn vooral de uitspraken van de Raad van State problematisch. Volgens de uitspraak van de Raad van State in 2019 voldeed het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet aan de Habitatrichtlijn. De PAS kon niet langer gebruikt worden voor de goedkeuring van activiteiten waarbij stikstof werd uitgestoten. Tegelijkertijd verzuimde de Raad van State om een alternatieve regeling te treffen. Er werd niet voorzien in een oplossing voor alle mensen die hierdoor in de knel kwamen. De SGP heeft gestreden voor een oplossing. Dit leidde ertoe dat in de wet is vastgelegd dat de PAS-melders en andere knelgevallen opgelost moeten worden. Het is nu vooral waken dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Daar zet de SGP zich voor in.

Ten slotte sprak Bertrick van den Dikkenberg de zaal toe. Hij is Statenlid voor de SGP in Provincie Utrecht. Hij ging in op drie vragen: wat is de taak van de provincie, wat zijn de kaders van de Staten en wat is het perspectief wat de SGP-fractie betreft? De taak van de provincie is sinds de brief van Minister Van der Wal behoorlijk toegenomen: niet alleen de gebieden rondom Natura2000-gebieden, maar het hele landelijk gebied moet meedoen; de reductie is vele malen hoger dan verwacht en de opdracht is vergroot doordat naast stikstof ook andere natuurdoelen, klimaatdoelen en waterdoelen zijn toegevoegd aan hetzelfde proces. En dat moet dan allemaal voor 1 juli in een plan zitten… De kaders van de Staten zijn helder: we houden ons in principe aan de oude aanpak van inzetten op de gebieden rondom Natura2000, we gaan niet verplicht opkopen,  er komt geen extra opgave voor NNN-gebieden en alle sectoren moeten hun bijdrage leveren. Voor de SGP-fractie is het van belang dat er toekomstperspectief is voor alle boeren: voor de stoppers, de groeiers en de verbinders. Voor stoppers moeten er betere fiscale regelingen komen en goede ondersteuning om VAB-problematiek te voorkomen. Groeiers zijn van belang voor het geopolitieke vraagstuk van de voedselvoorziening. We moeten gericht investeren in onze voedselvoorziening voor de komende 20-50 jaar in Europees perspectief. In de gebieden rond en in natuurgebieden is het van belang dat boeren een transitie doormaken en meer in verbinding staan met de natuur. Agrarisch natuurbeheer moet echt lonend worden, de natuur en het boerenerf moeten met elkaar in contact staan en de producten kunnen in deze gebieden steeds meer lokaal worden afgezet. Bertrick ging ook in op het rapport van Remkes, dat vorige week verscheen. Op verschillende punten biedt het rapport van Remkes een sprankje hoop. Tegelijkertijd vervliegt al deze hoop, als er geen échte juridische oplossing komt. Volgens Bertrick is het vooral ook belangrijk dat men ziet hoe het er op het platteland nu echt aan toe gaat. Als mensen zien dat koeien een erg goed en gezond leven hebben in goede stallen, zullen ze zien dat de filmpjes van Wakker Dier vaak gewoon niet kloppen.

Kort stelde ook de lijsttrekker van de SGP bij de waterschapsverkiezingen van waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), Hans Maljaars, zich voor. Hij gaf een inkijkje in zijn afwegingen om zich beschikbaar te stellen. Hans heeft er veel zin in om de belangen van het landelijk gebied ook bij het waterschap te behartigen, in lijn met hoe hij dit als wethouder in Wijk bij Duurstede heeft gedaan. 

Na de bijdragen van de sprekers vond er een forumdiscussie plaats. De zaal deelde hun meningen en zorgen en stelde vragen aan de sprekers. In de vragenronde werd duidelijk hoe diep de breuk in het vertrouwen tussen de overheid en de agrarische sector is, ook in dit gebied. Steeds weer komt er een klap op de sector neer: de eindeloze stikstofdiscussie, de afschaffing van de derogatie, de waterrichtlijn etc. Wat moeten agrariërs nog doen om hun zorgen kenbaar te maken en hoe kan er nog perspectief zijn voor de agrarische sector. Het rapport van Remkes werd in de zaal met grote scepsis ontmoet. “We hebben het gevoel dat we een fuik in zwemmen. Straks komt er toch weer wat achteraan.” Roelof Bisschop en Bertrick van den Dikkenberg lichtten ook in de forumdiscussie toe wat zij doen om herstel van vertrouwen mogelijk te maken en weer perspectief te bieden.

Aan het einde van de avond was er ruimte voor drie oproepen vanuit de zaal. Zo kon de zaal iets meegeven aan de sprekers, met name aan de politici aan tafel. Het forum mocht ten slotte ook een oproep doen aan elkaar of aan de zaal. Bertrick van den Dikkenberg riep de zaal op om hun input te leveren. We zijn namelijk afhankelijk van de input van de boeren zelf. Daardoor krijgen we zicht op hoe het er in de praktijk nu écht aan toe gaat en welke problemen er spelen. Ga naar de volgende pagina om uw bijdrage te leveren:

Input - SGP

Ook kunt u onze antwoorden zien op vragen en reacties van andere boeren.

Q&A - SGP

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.