Avond 1 VHL

Maandag 5 september 2022 was de eerste avond van de Tour de Boer! De avond vond plaats in Dorpshuis de Krooshof in Zijderveld. Er waren zo’n honderd belangstellenden: een gezellige boel met mensen die echt hart hebben voor het platteland. 

Samenvatting van de avond

 De avond werd geopend door Johan Benschop, SGP-bestuurslid VHL. Daarna was er ruimte voor de verhalen van melkveehouder Corné Vermaat, vegetatiedeskundige Dick Kerkhof, wethouder Ton van Maanen en Statenlid Bertrick van den Dikkenberg. Zij gingen elk vanuit hun eigen expertise in op de vraagstukken die op dit moment op de agrarische sector afkomen. Veel boerengezinnen zitten iedere dag in enorme onzekerheid. De gemene deler van de avond was dat boeren snakken naar perspectief en een betrouwbare overheid. En daar hebben ze meer dan ooit recht op. Na de pauze gingen we verder met een vragenronde, waarin vragen van de zaal beantwoord werden. 

 

Van den Dikkenberg: “We hebben de agrarische sector keihard nodig!”

De eerste avond van de Tour de Boer was een geweldig succes. Zo'n 100 boeren kwamen af op de avond die door SGP Vijfheerenlanden was georganiseerd in het dorpshuis van Zijderveld. Er hing een positieve sfeer, ondanks dat diezelfde dag bekend was geworden dat de derogatie er in 2026 afgaat en dat minister Staghouwer opstapt als minister. Vooraf, tijdens de pauze en na de avond was er veel onderlinge discussie over de onderwerpen rondom landbouw en natuur.

De sprekers geven ieder vanuit hun eigen invalshoek een korte indruk van hun visie op het onderwerp.Hieronder een korte weergave van de inbreng van de sprekers.

Melkveehouder Corné Vermaat gaat kort in op de lange geschiedenis van het stikstofdossier en alle hoofdpijnbegrippen die daarbij horen. Hij formuleert een paar heldere uitgangspunten: er moet legalisatie komen voor PAS-melders, de KDW moet uit de wet, geen extra opgave voor bijv. NNN-gebieden en alle sectoren moeten een bijdrage leveren. Daarna laat hij zien welke mogelijkheden boeren hebben om stikstof te reduceren en geeft hij aan dat hij er zelf wel voor openstaat om met slimme oplossingen aan de gang te gaan met deze uitdaging. Er moet dan echter wel perspectief komen én een verdienmodel, want met de huidige gang van zaken is er geen agrariër die een stap wil en durft te zetten.

 

Vegetatiedeskundige Dick Kerkhof belicht de gevolgen van stikstof voor de natuur. Hij doet dat op een eerlijke, maar ook evenwichtige manier. Hij laat met informatie, grafiekjes en afbeeldingen zien dat de stikstofuitstoot in veel gebieden drastisch is gedaald, maar ook dat de natuur op een heel aantal plekken (met name op de zandgronden) behoorlijk achteruit is gegaan. Voor een heel aantal soorten heeft stikstof onmiskenbaar een negatief effect. Zijn conclusie is echter dat de habitattypes in de Natura-2000 gebieden van Vijfheerenlanden weinig tot niet worden gehinderd door stikstof en dat het goed gaat met de natuur in Vijfheerenlanden. Als er extra inzet nodig is, is dat vooral om de gevolgen van de uitstoot op de Utrechtse Heuvelrug terug te dringen.

 

Wethouder Ton van Maanen begint met een persoonlijke noot door een plaatje te laten zien hoe hij als klein jongetje bij een tractor staat. Hij vertelt iets over het boerenbedrijf van zijn opa en vader en gaat vervolgens is op de rol van de gemeente in de stikstofdiscussie. Hij laat zien dat het vraagstuk vooral bij de provincie en het Rijk ligt, maar dat de gemeente wel een bijdrage kan leveren aan het soepel verloop van dit soort ontwikkelingen in het landelijk gebied. Daarvoor is vooral laagdrempelig contact belangrijk.

 

Onze fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg benaderde de discussie vanuit drie invalshoeken: wat is de taak van de provincie, wat zijn de kaders van de Staten en wat is het perspectief wat de SGP-fractie betreft. De taak van de provincie is sinds de brief van Minister Van der Wal behoorlijk toegenomen: niet alleen de gebieden rondom Natura2000-gebieden, maar het hele landelijk gebied moet meedoen; de reductie is vele malen hoger dan verwacht en de opdracht is vergroot doordat naast stikstof ook andere natuurdoelen, klimaatdoelen en waterdoelen zijn toegevoegd aan hetzelfde proces. En dat moet dan allemaal voor 1 juli in een plan zitten… De kaders van de Staten zijn helder: we houden ons in principe aan de oude aanpak van inzetten op de gebieden rondom Natura2000, we gaan niet verplicht opkopen,  er komt geen extra opgave voor NNN-gebieden en alle sectoren moeten hun bijdrage leveren. Voor de SGP-fractie is het van belang dat er toekomstperspectief is voor alle boeren: voor de stoppers, de groeiers en de verbinders. Voor stoppers moeten er betere fiscale regelingen komen en goede ondersteuning om VAB-problematiek te voorkomen. Groeiers zijn van belang voor het geopolitieke vraagstuk van de voedselvoorziening. We moeten gericht investeren in onze voedselvoorziening voor de komende 20-50 jaar in Europees perspectief. In de gebieden rond en in natuurgebieden is het van belang dat boeren een transitie doormaken en meer in verbinding staan met de natuur. Agrarisch natuurbeheer moet echt lonend worden, de natuur en het boerenerf moeten met elkaar in contact staan en de producten kunnen in deze gebieden steeds meer lokaal worden afgezet.

 Beeldverslag


Ook een avond van de Tour de Boer bijwonen? Bekijk hieronder snel waar en wanneer de andere avonden plaatsvinden! 

Welkom bij de Tour de Boer! - SGP

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.