Privacy

De SGP vindt het belangrijk om transparant te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de SGP omgaat met de verwerking van persoonsgegevens.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Staatkundig Gereformeerde Partij (hierna: SGP) verwerkt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de SGP, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, donateur, begunstiger, abonnee, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger, giftgever en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de SGP.

In deze privacyverklaring informeert de SGP u over de wijze waarop de SGP persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de SGP persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de SGP persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de SGP omgaat met persoonsgegevens.

De SGP hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van haar relaties. De SGP verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De SGP is verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Wanneer u persoonsgegevens aan de SGP verstrekt, stemt u ermee in dat de SGP uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring verwerkt. Wij adviseren u om deze privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. Wilt u hierover contact opnemen met de SGP, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Via deze contactgegevens kunt u ook de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van de SGP bereiken.

Welke persoonsgegevens verzamelt de SGP en wat wordt er mee gedaan?

De SGP verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van leden, donateurs, begunstigers, giftgevers, abonnees, nieuwsbriefontvangers, medewerkers en andere geïnteresseerden. De SGP verzamelt alleen persoonsgegevens uit uw eigen aanmelding/registratie.

De categorieën persoonsgegevens die de SGP verwerkt zijn:

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (zoals IBAN, betaalgegevens)
 • Lidmaatschapsgegevens (zoals relatienummer, lidsoort, abonnementen, functie binnen de SGP)

De SGP verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Deze doeleinden zijn hieronder voor de verschillende doelgroepen benoemd. Voor de SGP is de verwerking van persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden een ‘noodzakelijk gerechtvaardigd belang’. Bij het verwerken van persoonsgegevens van leden, donateurs, begunstigers en overige giftgevers is de SGP tevens verplicht te voldoen aan de Wet financiering politieke partijen. De grondslag voor de gegevensverwerking is dan ‘noodzakelijk voor een wettelijke verplichting’.

Leden

De SGP verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, relatienummer, financiële gegevens, geboortedatum, kerkgenootschap (optioneel), opleidingsrichting (optioneel), deskundigheid (optioneel) en eventuele functie binnen de SGP voor:

 • Het aangaan van een lidmaatschap en de daarbij behorende rechten en plichten (bijv. het innen van contributie, uitnodigen voor partijcongressen en ledenvergaderingen)
 • Het beheren van de ledenadministratie
 • Het beheren van de financiële administratie
 • Leden- en fondsenwerving
 • Vitaliseringsactiviteiten
 • Het gericht verzenden van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten en cursussen
 • Advisering aan de partij, neveninstellingen van de partij en SGP-fracties
 • Het voeren van campagnes en acties voor verkiezingen
 • Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

Donateurs/begunstigers/giftgevers/abonnees

De SGP verwerkt uw naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, relatienummer, financiële gegevens, geboortedatum voor:

 • Het ontvangen van donaties en de daarbij behorende rechten en plichten
 • Het beheren van de donateurs- en abonnementenadministratie
 • Het beheren van de financiële administratie
 • Leden- en fondsenwerving
 • Het gericht verzenden van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • Het voeren van campagnes en acties voor verkiezingen
 • Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

Nieuwsbriefontvangers

Wanneer u zich heeft aangemeld om een nieuwsbrief van de SGP te ontvangen, verwerkt de SGP uw naam, geslacht, e-mailadres, datum van registratie, relatienummer en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

 • Het verzenden van mailings waarvoor u zich hebt aangemeld
 • Leden- en fondsenwerving
 • Het gericht verzenden van informatie en uitnodigingen voor bijeenkomsten waarvoor u zich hebt aangemeld
 • Het voeren van campagnes en acties voor verkiezingen
 • Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Overige geïnteresseerden

Bij informatieaanvragen of aanmeldingen voor bijeenkomsten voor geïnteresseerden verwerkt de SGP alleen persoonsgegevens die voor dat doel noodzakelijk zijn. Het gaat hierbij om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en leesgedrag van nieuwsbrieven voor:

 • Het verzenden van de door u aangevraagde informatie
 • Het gericht verzenden van informatie over een bijeenkomst waarvoor u zich hebt aangemeld
 • Leden- en fondsenwerving
 • Statistisch onderzoek (geanonimiseerd)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een website bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sgp.nl, dan zullen wij deze informatie op uw verzoek verwijderen.

Hoe lang bewaart de SGP uw persoonsgegevens?

De SGP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en adres) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt verplicht tien jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

Wat doet de SGP met cookies?

De SGP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De SGP gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

Hoe gaat de SGP om met beveiliging, vertrouwelijkheid en externe partijen?

De SGP is zich ervan bewust dat zij met aan haar toevertrouwde persoonsgegevens vertrouwelijk dient om te gaan. Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de SGP of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

De SGP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen de SGP worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt door het partijbureau, haar neveninstellingen (de SGP-bestuurdersvereniging, het Wetenschappelijk Instituut, de SGP-jongeren, de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa), Stichting Fractiebijstand SGP, de plaatselijke kiesverenigingen en plaatselijke, gemeentelijke en provinciale afdelingsbesturen.

Binnen de SGP bijgehouden persoonsgegevens worden beheerd door de ledenadministratie (op het partijbureau). De medewerkers die belast zijn met de ledenadministratie kunnen de lidmaatschapsgegevens inzien en wijzigingen aanbrengen. Secretarissen van plaatselijke kiesverenigingen en afdelingen hebben alleen (beperkte) toegang tot de persoonsgegevens van de leden die tot hun kiesvereniging of afdeling behoren. Andere medewerkers van het partijbureau, de aan de partij verbonden neveninstellingen en de Stichting Fractiebijstand kunnen relaties en (een gedeelte van) hun persoonsgegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket. Penningmeesters van afdelingen hebben inzage in het betalingsgedrag van de leden die tot hun afdeling behoren.

Voor alle medewerkers van het partijbureau en de aan de partij verbonden neveninstellingen is tweestapsauthenticatie verplicht. Bestuursleden van kiesverenigingen, afdelingen en leden van de SGP kunnen hun eigen account ook extra beveiligen met tweestapsauthenticatie. Dat kunnen zij zelf aanzetten (na inloggen) via Mijn SGP.

Alle medewerkers en besturen van afdelingen en kiesverenigingen zijn geïnformeerd over een zorgvuldige wijze van omgaan met persoonsgegevens.

Door de SGP bijgehouden persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de SGP en de aan de partij verbonden neveninstellingen en worden dus niet gedeeld met externe organisaties, tenzij de betrokken relaties daar zelf expliciet toestemming voor geven of tenzij er een gerechtvaardigd doel wordt gediend met het inschakelen van externe dienstaanbieders. Persoonsgegevens worden gedeeld met dergelijke externe dienstaanbieders voor het faciliteren van de leden- en financiële administratie, het verzenden van magazines en andere post en digitale mailings, beheer van (mail-)servers, hosting van de website e.d. Wanneer de SGP persoonsgegevens laat verwerken door externe dienstaanbieders (volgens de AVG een Verwerker), hebben de SGP en de verwerker duidelijke afspraken gemaakt over het verwerken en de beveiliging van de persoonsgegevens (vastgelegd in een verwerkersovereenkomst).

Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?

De AVG geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Volgens de AVG heeft u verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens die de SGP verwerkt: het recht van informatie (daar dient deze privacyverklaring voor), het recht van inzage, het recht van correctie, het recht van verwijdering en het recht om toestemming in te trekken.

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens doen, of u kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzet tegen verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens doen per e-mail (info@sgp.nl) of post (Dinkel 7, 3068 HB Rotterdam).

U dient er rekening mee te houden dat de SGP in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit vast te stellen. Houd er tevens rekening mee dat de SGP in verband met wettelijke verplichting niet alle persoonsgegevens van leden, donateurs, begunstigers en andere giftgevers mag verwijderen.

Wijzigingen privacybeleid

De SGP streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd op deze website worden gepubliceerd.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht in verband met privacy?

Voor vragen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van persoonsgegevens door de SGP kunt u contact opnemen met het Partijbureau van de SGP (010-7200770, info@sgp.nl of per post via Dinkel 7, 3068 HB Rotterdam).

Versie: mei 2018Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.