6 juni 2024

Kom uit de juridische loopgraaf!

“Maak van de doelen ontwikkelrichtingen en bouw samen met boeren aan plannen die ook bij hen passen.”

Woensdag 5 juni vergaderde de Statencommissie Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) over een notitie die kaders moet stellen voor het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG). De SGP staat open, maar kritisch tegenover deze plannen.

Fractievoorzitter en SGP-Statenlid Bertrick van den Dikkenberg: “Veel van voorliggend document kunnen wij steunen, omdat ik geloof in de kracht van onze gebieden. Toch is het een doodlopende weg waar deze kaderstelling UPLG nu op aankoerst.” Van den Dikkenberg wijst op de inspreekavond die Provinciale Staten op 28 mei had georganiseerd. Op die avond gaven de insprekers een duidelijk signaal af: ga niet verder op deze ‘top-down-weg’, maar doe het samen met ons, de agrarische sector. De SGP gelooft sterk in de kracht van agrarische gebieden.

Één van de kaders in de kaderstellende notie is ‘perspectief voor de landbouw’. Wat dit inhoudt, volgt echter later. Van den Dikkenberg: “hoe kunnen we dit als Staten dan vaststellen? Wat betekent dit politiek en wat is de lading van dit kader?”

Als SGP kwamen we met drie punten die anders moeten.

Het eerste punt is samenwerking. Van den Dikkenberg: “als we echt resultaten willen boeken, moeten we samen met de agrariërs aan de slag. Ga in gesprek op de boerenerven en verlaat de stuurgroepen. Ga het gebied in! Uit voorliggend document straalt een gestold wantrouwen richting het landelijk gebied en een neiging naar totale controle vanuit het provinciehuis.” De SGP riep de Gedeputeerde op om uit de juridische provinciale loopgraaf te komen en naast de agrariër te gaan staan.

Het tweede punt gaat over prestaties. SGP wil liever kijken naar harde resultaten in het veld dan naar stapels papieren doelen. “Maak van de doelen ontwikkelrichtingen en bouw samen met boeren aan plannen die ook bij hen passen.” Komende Statenvergadering dienen we een amendement in met het voorstel om de doelen minder strikt te hanteren, zodat gebiedspartijen het comfort hebben deel te nemen aan de processen, maar het resultaat voor ogen te houden. De SGP vindt het daarnaast onbestaanbaar dat er snel grondstrategieën moeten worden opgesteld, omdat onteigeningsprocedures anders lang duren.

Het derde punt gaat over de opgave. Op dit punt verzochten we Gedeputeerde Mirjam Sterk om, conform de toezegging, de opgaven per gebied duidelijk en actueel te omschrijven als kader.

Het ‘Statenvoorstel Vaststelling Kaderstellende notitie UPLG’ staat op de agenda voor de Provinciale Statenvergadering van 26 juni. Kijk hier voor meer informatie:

Provinciale Statenvergadering 26 juni