HomeNieuwsSGP: 'Stikstofaanpak kan alleen met draagvlak boeren'

SGP: 'Stikstofaanpak kan alleen met draagvlak boeren'

Publicatiedatum: 15 jul. 2020

 

Belangrijk punt op de agenda van juli was de Leidraad Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. In dit stuk zette het college uiteen hoe het de stikstofemmissies middels een gebiedsproces moet worden teruggedrongen.

Wij hadden bij het voorstel grote bezwaren, die we in de commissie uiteen hebben gezet en in de Statenvergadering hebben omgezet in een tegenstem en een aantal moties.

Bezwaren

In het kort zijn dit onze bezwaren tegen de Leidraad:

  • We hebben nog steeds geen compleet dataset. We weten nog niet precies hoeveel stikstof er neer komt en ook niet waar alles vandaan komt. 
  • Op basis van het werk van de commissie Hordijk kunnen we vaststellen dat de huidige instrumenten niet geschikt zijn om te bepalen wat het effect is van de opkoop van een individueel bedrijf. De provincie wil echter gewoon doorgaan met dat (landelijk ingezette) beleid.
  • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met alle processen die al lopen in de gebieden. We komen met van alles op het boerenerf, maar de samenhang ontbreekt totaal.
  • De regio heeft onvoldoende vrijheid in de uitwerking van plannen om de stikstofdoelstellingen te halen. Zo is er een grote pot geld voor het opkopen van agrarische bedrijven, maar niet voor de verplaatsing daarvan of voor het opkopen van anderssoortige bedrijven.
  • Er is onvoldoende helderheid over de integrale toekomst van het boerenerf. Iedere keer weer worden boeren geconfronteerd met nieuwe regeltjes en plannetjes vanuit de overheid. We missen een goede visie van waaruit we aan het werk gaan.

Voorstellen

Om een aantal van deze bezwaren uit de weg te ruimen of in ieder geval te verminderen, zijn we in de Staten van afgelopen donderdag met een drietal moties gekomen:

1. We hebben een motie ingediend om de regio meer regie te geven over het proces. De gebiedsprocessen worden dankzij onze motie geleid door een onafhankelijke partij die draagvlak heeft onder boeren in de regio en er wordt aangesloten bij de processen die al lopen in de gebieden. Deze motie werd aangenomen!

2. We hebben daarnaast een motie ingediend om te voorkomen dat zomaar boerenbedrijven worden opgekocht, buiten de gebiedstafels om. Wij willen dat er alleen sprake kan zijn van het uitkopen van een boerenbedrijf als deze boer er niet alleen zelf achterstaat, maar het ook past in de totaalvisie op het gebied die wordt ontwikkeld aan de gebiedstafels waar de agrarische sector de belangrijkste partij is. Ook deze motie werd aangenomen.

3. Tot slot hebben we een motie ingediend om de denkrichting in het eindadvies van de commissie Remkes over te nemen om te werken met groene gebieden (waar alle ruimte is voor de natuur), rode gebieden (waar alle ruimte is voor de landbouw) en oranje gebieden (waar die twee verweven zijn). In onze provincie doen we veel met groene gebieden en ook wel met oranje gebieden, alleen er is nog niet de mogelijkheid om een boerenbedrijf vanuit een groen of oranje gebied te verplaatsen naar een gebied waar al veel landbouw voorkomt. Daarom vroegen we in de motie die ruimtelijke mogelijkheid wel te creëren. Helaas werd deze motie niet aangenomen. Wel werd een motie van de coalitie aangenomen waarin het college onder andere de opdracht krijgt om de visie van Remkes uit te werken voor de provincie Utrecht. Deze motie hebben wij ook gesteund.

Fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg rondde zijn bijdrage in de Staten af met de woorden: 'Alleen samen kunnen we stikstof terugdringen. Als de meest cruciale sector zich terugtrekt uit dit proces, kunnen we het vergeten. Daarom hoop ik dat we vandaag met het aannemen van deze drie moties een belangrijke stap kunnen zetten om het vertrouwen van de Utrechtse agrariërs in dit proces te winnen.'