HomeNieuwsSGP stemt tegen Inpassingsplan Maarsbergen

SGP stemt tegen Inpassingsplan Maarsbergen

Publicatiedatum: 9 dec. 2020

Vandaag stond het inpassingsplan voor de ondertunneling van de N226 bij Maarsbergen op de agenda. Onze fractie stemde tegen dit voorstel, omdat et voorstel wat nu voorligt een infrastructureel project mogelijk maakt die niet veilig is, onvoldoende recht doet aan de leefbaarheid van de omwonenden en slechte uitgangspunten biedt om een leefbaar dorphart te creëren. 

Hieronder de inbreng van onze fractievoorzitter, Bertrick van den Dikkenberg:

Zoals het er nu uitziet komt er vandaag een bedroevend eind aan een treurig proces. De discussie over de varianten hebben we in 2017 gevoerd. Daar is een besluit uitgekomen waar wij niet blij waren. Vanaf dat moment zijn wij als fractie echter nooit meer teruggegaan achter dit besluit, maar hebben we altijd geprobeerd de democratisch gekozen variant zo ideaal mogelijk ingepast te krijgen. Vandaag moeten we constateren dat de pogingen die hiertoe van verschillende kanten zijn ondernomen niet voldoende zijn geweest om een goede inkleuring van de gekozen variant uit te werken.

Wij kunnen niet instemmen met een PIP waar op cruciale punten niets is gedaan met een wettelijk verplichte veiligheidsaudit. Voor ons is het meekijken van externe expertise buitengewoon belangrijk en als de organisatie 26 van de 40 punten doorschuift naar een volgende fase en een aantal belangrijke punten geheel naast zich neerlegt dan is dat voor ons een no go. Concreet knelpunt is voor ons de twee rijstroken richting het noorden. Letterlijk adviseert de veiligheidsaudit ‘Geadviseerd wordt om de N226 richting het noorden maar één rijstrook te geven, zodat inhalen niet mogelijk is.’ De provincie reageert met het argument dat het vanwege de capaciteit van de weg niet mogelijk is terug te gaan naar een rijstrook, terwijl dit in de huidige situatie wel het geval is en er ons geen rapporten bekend zijn die de visie van de provincie ondersteunen. Bovendien wordt in de reactienota nog een argument van verkeersveiligheid gebruikt, die u begrijpelijkerwijze niet gebruikt in reactie op een veiligheidsaudit. Omdat wij wel aanvoelen dat de PIP het waarschijnlijk in deze vergadering wel gaat halen dienen we een motie in om de voorgestelde verwerking van de resterende 26 punten van de verkeersveiligheidsaudit aan de Staten voor te leggen alvorens tot aanbesteding over te gaan.

Wij kunnen ten tweede niet instemmen met een PIP waarin de leefomgeving van een fors aantal omwonenden aanzienlijk verslechtert. Waar blijven de daden die horen bij onze mooie woorden over het brede welzijn als het geld moet gaan kosten? Wij vinden het onaanvaardbaar dat de Tuindorpweg en de Engweg te maken krijgt met een open bak waaruit herrie komt die ver boven de voorkeurswaarde uitstijgt. Uit dit PIP blijkt onvoldoende dat alles uit de kast is gehaald om de schadelijke gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Welke overkappingsmogelijkheden zijn doorgerekend? Welke geluidsreducties in een creatieve vorm als een geluidswal zijn uitgewerkt en doorgerekend? Wij vinden het gemak waarmee is overgegaan tot het hanteren van de maximum waarde in plaats van de voorkeurswaarde schrijnend en kunnen hiermee niet instemmen.

Wij kunnen ten derde niet instemmen met een PIP waarin onvoldoende is gewaarborgd dat Maarsbergen een leefbaar Dorpshart krijgt. Hier wordt in de discussies veel mee geschermd, maar voor ons is de concrete vraag: wat brengt dit PIP het Dorpshart van Maarsbergen? Kan het college hierop reageren? Ons idee is dat er geen invulling wordt gegeven aan het Dorpshart (dit wordt aan de gemeente overgelaten), maar dat er wel een enorm verkeersknelpunt gaat ontstaan in het centrum van Maarsbergen als al het lokaal verkeer via de parallelweg richting de rotonde moet. Om over de veiligheid van fietsers nog niet te spreken.

Wij kunnen ten vierde niet instemmen met een PIP waarin stiksofgevoelige natuur wordt gerealiseerd in de nabijheid van een snelweg, de A12. Waarom is er nu juist voor heide gekozen en niet voor een bosrijke verbindingszone? Wij vinden dat onbegrijpelijk in deze tijd.

Wat betreft de financiële vragen die zijn gesteld in samenwerking met dhr. De Droog, mevr. Groen en mevr. De Haan. Daar komen we graag op een later moment, bijvoorbeeld in FAC-verband nog nader op terug.

 

Voorzitter, wij willen geen vertraging, maar wij maken hier vandaag wel een keus voor de komende 60 a 70 jaar. Als we nu de verkeerde keus maken, zitten we daar dus nog wel een aantal jaren mee. Die verantwoordelijkheid willen wij niet dragen. Daarom stemmen wij vandaag met pijn in ons hart tegen dit PIP.