HomeNieuwsSGP: 'Overschrijdingen van de Vuelta niet voor rekening provincie'

SGP: 'Overschrijdingen van de Vuelta niet voor rekening provincie'

Publicatiedatum: 25 sep. 2019

Na een tweetal forse discussies in het verleden stond vandaag opnieuw de Vuelta op de agenda. Dit keer ging de discussie erover of de provincie deel moet nemen aan de stichting die de gemeente Utrecht heeft opgericht om de Vuelta te organiseren. Daarmee zouden we aanvaarden dat wij opdraaien voor een substantieel deel van de eventuele kostenoverschrijdingen. Dat terwijl vorig jaar een motie van de SGP is aangenomen om geen extra risico's te aanvaarden. U begrijpt dat de SGP er niet voor is dat de provincie in deze Stichting deelneemt.

Inbreng SGP

Het gesprek over de Vuelta in de commissie van  vorige week gaf een ongemakkelijk gevoel. Ik kan me zo voorstellen dat de gedeputeerde dit gevoel herkent. Ik ben oprecht benieuwd naar de  reflectie van de gedeputeerde op haar beantwoording in de commissievergadering. Wat de SGP betreft raakte de beantwoording op de vragen namelijk kant noch wal. Ook het nagezonden juridisch advies gaf precies niet de antwoorden op de vragen die gesteld werden, sterker nog, de vraag aan de juristen was nou precies een vraag die nooit gesteld had hoeven worden als er in lijn met motie 32 gehandeld was, waarin werd uitgesproken dat de Staten geen extra geld willen uitgeven aan de Vuelta.  

(...)

Voor de SGP is het deelnemen in de stichting onder de voorwaarden en risicoverdeling die zijn geformuleerd in de samenwerkingsovereenkomst en de opdracht ongewenst. Dit vanwege de uitspraak van de Staten geen extra geld ter beschikking te stellen bij tegenvallers, het ontbreken van een sluitende businesscase voor de stichting en de tegenvallers die sowieso al komen als je kijkt naar het OV. Per saldo leert de Tour ons dat we daar ook fors voor moeten betalen. Al met al hebben wij onze bedenkingen in een amendement verwoord, mede ondersteund door VVD, PVV, FvD, PvdD, SP, 50+.

 Amendement SGP

 

besluiten het Statenvoorstel als volgt te wijzigen:

·       Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij ernstige bedenkingen hebben bij het voorstel, als bedoeld in artikel 158, tweede lid van de Provinciewet, met betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten deel te nemen aan de stichting La Vuelta Holanda, namelijk:

 

o   De inhoud van het voorstel strookt niet met de uitspraak van de Staten in motie 32: de Staten hebben uitgesproken dat de provincie geen risico’s draagt, terwijl in de samenwerkingsovereenkomst wel degelijk sprake is van het aanvaarden van eventuele risico’s;

 

o   Motie 32 is ook procedureel onvoldoende recht gedaan: het juridisch advies gaat niet in op de vraag op welke rechtmatige wijze de 2,1 miljoen die door de Staten is vrijgemaakt voor de Vuelta ter beschikking kan worden gesteld, met zoveel mogelijk mijding van extra risico’s, maar gaat over de vraag of de provincie op basis van de samenwerkingsovereenkomst gezien moet worden als opdrachtgever van de Stichting;

 

o   Er is geen businesscase bijgevoegd;

 

·       Deze bedenkingen leiden tot de volgende wensen:

 

o   Dat de provincie onder deze voorwaarden geen deel uit gaat maken van de Stichting, maar de gereserveerde 2,1 miljoen als subsidie met strakke voorwaarden overmaakt naar de Stichting;

 

o   Dat de provincie zich op geen enkele wijze aansprakelijk stelt of laat stellen voor eventuele risico’s;