HomeNieuwsSGP-inbreng bij Omgevingsvisie

SGP-inbreng bij Omgevingsvisie

Publicatiedatum: 10 mrt. 2021

Het stond vandaag voorlopig voor het laatst op de agenda: de behandeling van de Provinciale Omgevingsvisie en interim-verordening. Voor de SGP waren de volgende kernpunten van belang:

  • We stellen vandaag een Omgevingsvisie en interim-verordening vast waarin veel keuzes nog niet gemaakt worden. De uitwerking volgt namelijk in programma's die het bestuur (GS) gaat vaststellen. De Staten staan dan dus min of meer aan de zijlijn. Dat willen wij niet laten gebeuren. Daarom hebben we een motie ingediend om PS in alle programma's een rol te geven. De gedeputeerde zegde daarop toe dat de Staten een voorstel voorgelegd krijgt welke rol zij in elk programma krijgt. De motie werd vrijwel unaniem aangenomen.
  • We zien op dit moment een toenemende druk op het binnenstedelijk groen. Wij willen die handschoen oppakken en hebben daarom een amendement ingediend om bij grote binnenstedelijke verdichtingsprojecten groene daken verplicht te stellen. Helaas werd het amendement niet aangenomen. Wel sprak de gedeputeerde de bereidheid uit hier verder mee aan het werk te gaan en richting de Omgevingsverordening met een eigen invulling te komen.
  • De regelgeving voor windmolens kent provinciaal geen geluidsnormen en landelijke verouderde. Wij willen aansluiten bij de advieswaarden van de WHO, zodat de afstand tot bebouwing groter wordt. Helaas werd ook dit amendement verworpen.
  • Wij zijn vóór een nieuwbouwlocatie van het Ronald McDonald Huis op de locatie zoals door hen voorgesteld. Een ideale locatie voor het doel van deze belangrijke instelling. We hebben daar een amendement voor ingediend met JA21 en de PVV. Dit amendement werd niet gesteund. De meeste partijen wilden geen steun uitspreken voor deze locatie buiten het stedelijk gebied.
  • We zijn voor een totaal consumentenvuurwerk. Helaas is daarvoor tot nu toe geen meerderheid. Wat we echt raar vinden is dat er ook vuurwerk mag worden afgestoken in stiltegebieden, gebieden waar qua geluid echt bijna niets mag. Deze uitzondering proberen we per amendement te schrappen. Toen dat geen meerderheid dreigde te krijgen hebben we het omgezet naar een motie, die werd aangenomen.  
  • Tot slot hebben we een amendement mede ingediend met CU en CDA om windmolens op een agrarisch blok niet te beperken tot 20 meter, maar tot 25 meter. Zo worden boeren beter in staat gesteld om hun eigen energie op te wekken. Dit amendement werd aangenomen. 

Aan het eind van de dag hebben we helaas tegen de Omgevingsvisie en interim-verordening moeten stemmen. Wat ons betreft is er te weinig gedaan met fundamentele kritiek uit het plan-MER. Dit had voor een groot deel ondervangen kunnen worden met ons amendement over vergroening van het binnenstedelijk gebied. Dat dit amendement niet is overgenomen en dat ook andere belangrijke wijzigingsvoorstellen zijn afgewezen, terwijl amenderingen van de coalitie wel werden aangenomen, terwijl die het voorstel verder van ons af brengen, heeft ons er toe gebracht op dit belangrijke punt tegen te stemmen. Met pijn in het hart. 

Hieronder de hele inbreng van Bertrick van den Dikkenberg in de Staten van vandaag.

We staan vandaag, op de biddag voor gewas en arbeid, aan het voorlopige eind van een lange route. Vandaag stellen we het vanaf vandaag enige regelgevende document van de provincie vast, met de daarbij behorende visie. Al in de vorige periode zijn de principiële keuzes hiervoor gemaakt: in de discussie over het Koersdocument. Hier hebben wij destijds een heel aantal amendementen ingediend om de koers principieel bij te stellen. De meeste hiervan vonden geen steun. Ook op andere momenten hebben we discussies gehad op onderdelen, zoals die over het Afwegingskader Woningbouwlocaties. Wij komen op deze keuzes niet terug, maar binnen de eerder vastgestelde kaders hebben we wel een aantal belangrijke aandachtspunten. In de afgelopen weken hebben we belangrijke technische sessies gehad. Ik kom vandaag alleen op de punten terug waar wij politiek het verschil willen maken.

1.        Het eerste punt. Wij zijn de Staatkundig Gereformeerde Partij. Vanuit die staatkunde is voor ons de positie van Provinciale Staten ontzettend belangrijk. In de Omgevingswet wordt de uitwerking van de Omgevingsvisie overgelaten aan Gedeputeerde Staten. Het MER laat zien dat veel wezenlijke keuzes in de voorliggende Omgevingsvisie worden open gelaten. In de commissie hebben we hier in het eerste blokje al een punt van gemaakt. Verschillende partijen bleken overvallen door het gegeven dat PS na vaststelling van de visie geen formele rol meer hebben. Voor ons is het belangrijk om daar nu over na te denken. We moeten onszelf niet buiten spel zetten. Daarom dienen wij vandaag een motie in waarin we PS vragen de programma’s vooraf voor te leggen aan de Staten. Wat ons betreft kan dat voorlopig beperkt blijven tot een commissiebehandeling, als GS de inbreng vanuit de Staten serieus neemt. Mocht blijken dat dit niet volstaat, dan kunnen we altijd nog aanscherpen en GS opdragen de programma’s voortaan ter besluitvorming aan PS voor te leggen. De manier waarop deze visie tot stand is gekomen en de manier waarop we de afgelopen tijd bijvoorbeeld de circulaire economie hebben besproken geeft ons voorlopig het vertrouwen dat deze motie volstaat.

2.       Het tweede punt vertrekt opnieuw uit het MER. Het MER constateert dat onduidelijk is of alle ambities gehaald kunnen worden in de kleine ruimte van onze provincie. Een van de onderwerpen waar dit pijnlijk duidelijk wordt, is de energietransitie. In de visie en interim-verordening blijven echte keuzes uit. De keuzes die wel zijn gemaakt, zijn niet altijd logisch: waarom worden ganzenrustgebieden wel beschermd en weidevogelkerngebieden niet? Voor ons onbegrijpelijk. Wij willen de belangrijkste keuze wel maken: namelijk een keuze voor de gezondheid van onze inwoners. Wij willen dat windmolens zo ver mogelijk bij de bebouwde omgeving vandaan staan. Daarom dienen we een amendement in om de WHO-advieswaarde aan te houden als maximale geluidsnorm voor windmolens. Dit doet recht aan de groeiende druk vanuit de wetenschap om oog te hebben voor de gezondheidsgevolgen van windenergie.  

3.       Een derde punt komt opnieuw weglopen uit een constatering van het MER. Er wordt hier gesteld dat de ambitie van verdichting van stedelijk gebied en de ambitie van een klimaatbestendige en gezonde stad met elkaar botsen. Wat ons betreft moeten we daar echt wat mee. Het kan niet zo zijn dat we deze botsing niet oplossen, terwijl de mogelijkheden er wel zijn! Een goede oplossing die wij zien is het verplicht stellen van groene daken/gevels bij grotere binnenstedelijke verdichtingsprojecten. Op deze manier voorkom je dat verdichting er automatisch toe leidt dat binnenstedelijk groen wordt opgeofferd.

4.       Een aangelegen punt voor onze fractie is de nieuwe locatie voor het Ronald McDonald Huis. We hebben hier al vaak over gedebatteerd. Ons standpunt mag helder zijn: locatie E is gezien de afstand tot het WKZ en het PMC en de prachtige ligging in het kalmerende groen bij uitstek geschikt als locatie voor het Ronald McDonald Huis. Vanuit die gedachte willen we aan deze aanvraag meewerken en de provinciale expertise inzetten om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken, waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met de andere (eveneens belangrijke) waarden van het gebied, zoals de natuurwaarde en de culturele waarde van de NHW. Om dit mogelijk te maken dienen we een amendement met die strekking in.

5.       Een laatste amendement dienen wij samen met PvdD in. In januari vorig jaar dienden wij een motie in om als provincie een compleet verbod op consumentenvuurwerk in te voeren. Helaas bleek hiervoor geen meerderheid. Belangrijkste argument was dat dit een taak van Rijk of gemeenten zou zijn. Wij zijn het daar nog steeds niet mee eens, maar waar we als provincie zeker over gaan is de bescherming van stiltegebieden. Daarom dienen wij dit keer (opnieuw met de PvdD) een amendement in om de ontheffing voor consumentenvuurwerk in stiltegebieden te schrappen.

6.       Tot slot hebben we een amendement mede ingediend met CU en CDA om solitaire windmolens op agrarische bouwblokken niet te beperken tot 20 meter, maar tot 25 meter. Zo hebben boeren meer kansen om hun eigen energie duurzaam op te wekken.