HomeNieuwsSGP in de bres voor O-gen

SGP in de bres voor O-gen

Publicatiedatum: 4 feb. 2019

Er is de afgelopen weken veel rumoer geweest rondom de zogenaamde gebiedscommissies. We hebben als SGP altijd goede ervaringen gehad met de gebiedscommissies. Het college ziet problemen in de rechtmatigheid van betalingen. Die moeten natuurlijk opgelost worden. Helaas heeft het college besloten de officiële samenwerking met O-gen (oosten van de provincie) per 1 april te gaan beëindigen en pas daarna weer na te denken over een nieuwe oplossing voor de periode na 2020. Het voortbestaan van O-gen staat dus onder druk. Voor de SGP is dat onbegrijpelijk. Hieronder de inbreng van Statenlid Piet van Leeuwen. In de Staten van 18 februari komen we op dit onderwerp terug.

Inbreng Piet van Leeuwen

Voorzitter, Agenda Vitaal Platteland is voor de SGP een dossier dat goed loopt. In de discussieavonden in Vijfheerenlanden over de keuze van de provincie hebben we het goede werk van de gebiedscommissies regelmatig aangehaald als voorbeeld van de positieve punten van de provincie Utrecht. Dat zegt iets over onze waardering voor hun werk. Het probleem dat door het college wordt geconstateerd is voor ons helder. Het is niet goed dat een commissie die eerst advies geeft over het toekennen van een subsidie vervolgens ook verantwoordelijk is voor de uitvoering en als er een probleem is met de rechtmatigheid van betalingen, dan moet dat worden opgelost. Helemaal eens.

We zijn er wel bezorgd over dat er nu sprake lijkt te zijn van een paniekreactie. En daar zijn wij nooit zo voor. Wij hebben in alle opzichten de indruk (zelfs in de beantwoording van onze technische vragen) dat het eigenlijk de bedoeling is dat 2019 een overgangsjaar is en dat er in dit jaar onderzoek wordt gedaan naar de definitieve oplossing. Dat is een spoor waar we ons iets bij kunnen voorstellen. Technisch wordt er echter voor gekozen om in maart 2019 te stoppen met financiële steun aan de exploitatie van O-gen. Ze krijgen daarna een soort transitievergoeding, die erop gericht is dat O-gen in 2020 op eigen benen moeten staan. Wij vinden dat er op deze manier op de muziek vooruit wordt gelopen. Wij pleiten ervoor dat het jaar 2019 echt een overgangsjaar is. Wij hadden daarvoor twee mogelijkheden gezien, die we u graag voorleggen.

1.      U baseert de termijn van drie maanden exploitatiesubsidie op artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht. Terecht denken wij. In dit artikel staat: ‘Indien aan een subsidie-ontvanger voor drie of meer achtereenvolgende jaren subsidie is verstrekt voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten, geschiedt gehele of gedeeltelijke weigering van de subsidie voor een daarop aansluitend tijdvak op de grond, dat veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten, slechts met inachtneming van een redelijke termijn.’

o   Kennelijk vindt u 3 maanden een redelijke termijn? Waarom hebt u er niet voor gekozen een redelijke termijn van een jaar te nemen, zodat u 2019 echt als overgangsjaar had kunnen beschouwen?

2.      Een tweede mogelijkheid was geweest dat u de subsidieverordening AVP had gewijzigd om de exploitatiesubsidie aan O-gen tot eind 2019 te kunnen continueren. Hebt u dat overwogen?

Uiteindelijk moet er echter een definitieve oplossing komen in 2020. Wij gaan ervan uit dat O-gen  een belangrijke rol blijft spelen bij de realisatie van de AVP. Kunt u dat toezeggen? Wij begrijpen dat er onderzoek wordt gedaan naar een definitieve oplossing. Wat is de planning hiervan? Hoe bent u van plan dit aan te vliegen? Hoe worden de gebiedscommissies zelf hierin betrokken? En hoe worden de Staten hierin betrokken?