HomeNieuwsSGP: 'Coalitieprogramma biedt aanknopingspunten'

SGP: 'Coalitieprogramma biedt aanknopingspunten'

Publicatiedatum: 5 jun. 2019

Woensdagmiddag was er het plenaire debat in de Staten over het nieuwe coalitieprogramma. Daarbij werden ook de vijf gedeputeerden geïnstalleerd.

Bertrick van den Dikkenberg reflecteerde namens de SGP op het coalitieprogramma. De hoofdlijn van zijn betoog: de linkse coalitie is niet helemaal uit de bocht gevlogen (er zijn best wel aanknopingspunten), maar er zijn wel degelijk punten die anders en beter hadden gekund.

Lees hieronder zijn hele spreektekst:

Voorzitter, de vorige keer dat we hier hebben gesproken over de coalitie-onderhandelingen was ik kritisch over het gevolgde proces. Ik heb toen gezegd dat links voor de binnenbocht koos, het linkse autootje vol zat, en heb het CDA sterkte toegewenst bij de afweging om als aanhangwagen met het linkse autootje mee te rijden.  

Nu het coalitieakkoord er ligt, kunnen we voorzichtig concluderen dat de coalitie (mogelijk onder de positieve invloed van de partij die als aanhangwagen begon) niet compleet uit de bocht is gevlogen. Natuurlijk zijn er punten die wij graag anders hadden gezien, maar wat ons betreft biedt dit coalitieprogramma mooie aanknopingspunten om de komende vier jaar te werken aan een gezonde provincie. En dat was tenslotte de inzet van onze campagne. 

Over het proces: Wij zijn er content mee dat de onderhandelende partijen hun best hebben gedaan de andere partijen te betrekken en ook inwoners de kans te geven hierover mee te denken. Een tip voor de volgende keer: als je inwoners wilt betrekken, is een woensdagmiddag daar natuurlijk niet het meest geschikte moment voor. Hardwerkend Utrecht is dan niet beschikbaar voor het leveren van inbreng. 

Dan de inhoud. Laat ik beginnen met het compliment dat er gekozen is voor respectering van bestaande afspraken. We zijn blij dat de coalitie heeft gekozen voor betrouwbaarheid boven een ideologische korte klap. Dat is winst voor bijvoorbeeld de inwoners van Rhenen en Veenendaal. Die waarde van betrouwbaarheid zien we ook terug in de paragraaf over bestuur en organisatie. We zijn blij met de beloofde verbeteringen en zien uit naar een spoedige praktische uitvoering. We hopen dat de relatie met onze gemeenten de komende jaren stevig gaat verbeteren. Hier hadden we wel graag wat meer een concrete uitwerking gezien. Wat gaat u doen om de wensen van de gemeenten beter te betrekken bij het eigen beleid? Hoe gaat u om met gemeenten die afwijkende afwegingen maken dan u voorstaat? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de provincie weer toekomt aan haar eigen taak en die niet delegeert aan oncontroleerbare clubs als de U10 en de EBU? Hoe borgen we in die processen onze democratische legitimiteit van de daar genomen besluiten? U hebt ons het afgelopen jaar leren kennen als een kritische volger van al deze ontwikkelingen. U kunt er van op aan dat onze opstelling niet zal veranderen. Of onze kritiek minder wordt, hangt er dus alleen maar van af of u er in slaagt uw prachtige teksten om te zetten in prachtige daden. 

We zijn ook blij met de opening die wordt geboden aan kleine kernen. Uiteraard hangt nog wel veel af van de uitwerking van de beloofde ‘systematiek’. De nood dringt voor de leefbaarheid van kleine kernen. We roepen het nieuwe college dan ook op snel met deze systematiek te komen, hierin ruimhartig te zijn en vertrouwen te hebben in de kwaliteit van de betrokken gemeentebesturen. Ook deze collega-bestuurders hebben hart voor hun groen. De SGP blijft zich zorgen maken over de binnenstedelijke kwaliteit, wees zuinig op het groen binnen de rode contour!  Meer in het algemeen wordt ruimte de komende jaren de grote uitdaging. Verschillende keren wordt in het coalitieakkoord de ruimtevraag benoemd als urgent vraagstuk. En terecht. We missen daarbij echter steevast één belangrijke ruimtevrager: naast natuurontwikkeling, energievoorziening, woningbouw en bedrijventerreinen hebben we ook nog onze agrarische sector. Wat ons betreft doet die volop mee in de ruimtevraag, zeker als we willen dat deze sector minder intensief wordt; daar is ruimte voor nodig!

We maken ons sowieso grote zorgen over de positie van de landbouw. Landelijk zitten we met de uitspraak over de PAS-regeling en nu wordt de landbouw ook (hoewel vaak indirect) geraakt door het beleid van deze coalitie. Deze coalitie wil inzetten op nog meer natuur. Wij hebben het al vaker gezegd: wat ons betreft is er natuur genoeg in de provincie Utrecht (wie weet er hoeveel natuur in Utrecht aanwezig is?) en gaan we investeren in de kwaliteit van niet-natuurgebieden. Meer biodiversiteit in de agrarische sector dus en meer investeren in de biodiversiteit in bewoond gebied. Met de 12 miljoen kunnen onze boeren fors meters maken.  Je zult zien wat voor prachtige dingen er gaan ontstaan! Ook andere ontwikkelingen (denk aan het Ringpark, de aanpak van bodemdaling en de open houding voor zonneparken) raakt boeren direct. Positief is wel dat deze coalitie ervoor kiest stevig te investeren in de regio FoodValley. We hopen dat het goede begin van deze bijdrage aan de Regiodeal een voorbode is van wat er komen gaat. 

We hebben daarnaast ook zorgen over de keuzes die gemaakt worden in het economisch beleid en het energiebeleid. Bij het economisch beleid zien we een inzet op internationale bedrijven, terwijl wij ons afvragen of we wel moeten willen dat allerlei internationale bedrijven deze kant opkomen als we er niet aan toe komen onze eigen lokale en regionale bedrijven voldoende ruimte te bieden? Wat de energietransitie betreft, kan ik kort zijn. Goed om in te zetten op energiebesparing en energietransitie, maar altijd met draagvlak. De dreiging met PIP’s vinden wij erg onverstandig en we hadden ook wel iets meer ambitie voor innovatie verwacht.

Tot slot hebben we zorgen over de financiële dekking van het hele verhaal. We horen dat de oppositie geld krijgt om aan eigen ambities uit te geven, maar we vragen ons eerst maar eens af of er wel genoeg geld is om alle ambities van deze coalitie te dekken. Die vraag wordt nog versterkt door de hint die gegeven wordt op verhoging van de opcenten. Laten we voorzichtig zijn om de automobilist als melkkoe te gebruiken om onze fietspaden en tramlijnen te kunnen betalen.

Als laatste nog een opmerking over de kandidaat-gedeputeerden: we zijn blij dat er gekozen is voor een schone lei. Dat is een goed signaal. Wij wensen de nieuwe gedeputeerden alle goeds en Gods zegen toe in hun verantwoordelijke werk en hopen op een goede en transparante samenwerking.